Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Kárpát-medencei népénekgyűjtemény
Kárpát-medencei népénekgyűjtemény

A királyok királyának

A királyok királyának

Énekszöveg

A királyok királyának

 1. A királyok királyának, Jézus Krisztusnak,
  Szűz Mária szent Fiának, mi egy Urunknak,
  jer, mi mondjunk dicséretet mi Megváltónknak!
 2. Jer, dicsérjük nagy felségét Istenségében:
  és tiszteljük csodálatos Emberségében,
  hogy juthassunk ő általa a dicsőségbe.
 3. Íme, három szent királyok csillagot látnak,
  melynek ritka fényességén elálmélkodnak,
  hogy megtudják ezt a nagy jelt, útnak indulnak.
 4. Bálám jövendöléséről megemlékeznek,
  egyenesen Jeruzsálem felé eveznek,
  új király születéséről így értekeznek.
 5. Hol van a zsidók királya, ki most született?
  Mert csillaga napkeleten nekünk feltetszett,
  és az ő imádására minket vezetett.
 6. Heródes megháborodék, mihelyt ezt hallá:
  s a bölcsek összegyűlését megparancsolá,
  Krisztus születése helyét tőlük megtudá.
 7. Azután a királyokat titkon hivatá,
  de szívének nagy haragját, ki nem mutatá:
  Krisztus felkeresésére így utasítá:
 8. Új királyt ne keressetek Jeruzsálemben,
  hanem ama nevezetes Júda-Betlemben,
  mert az írás oda mutat a szent könyvekben.
 9. Feltalálván, adjátok meg a tiszteletet,
  s küldjetek őróla hozzám egy izenetet,
  hogy én is elmenvén, lássam, s imádjam őtet.
 10. A királyok Heródestól búcsút vevének:
  az udvarból és városból hogy kimenének,
  látván ismét a csillagot örvendezének.
 11. A csillag, menvén, tündöklék a fejük felett:
  és megálla Betlehemben azon ház felett,
  melyben Urunk, Jézus Krisztus nemrég született.
 12. És bemenvén, ott találták a Szűz Máriát,
  s az ő jászolba helyezett áldott szent Fiát,
  megismerék világ Urát, s váltságunk díját.
 13. Alázatos, buzgó szívvel térdre hullának,
  háládatos tisztelettel leborulának,
  Úr Jézusnak dicséretet, s áldást mondának.
 14. Áldattassál, földre szállott egek királya!
  Ki mennynek, földnek, tengernek vagy alkotója,
  s kegyességből bűnösöknek lőn Megváltója.
 15. Aranyat, tömjént, kenetet Néked áldozunk,
  testi-lelki erőinkkel Téged imádunk.
  Amíg élünk, szíveinkben rejtve hordozunk.
 16. Az arany jelképezi az ő királyságát,
  a tömjén pedig isteni nagy méltóságát,
  a kenet szintén emberi halandóságát.
 17. Szűz Mária tisztességgel a bölcs urakat
  fogadá és megköszöné ajándékukat,
  Szent Fiához tanúsított buzgóságukat.
 18. Azon éjjel az angyaltól megintetének,
  hogy az álnok Heródeshez be ne térnének:
  Így más úton hazájukba visszatérnének.
 19. Hirdeték, hogy az új király már megszületett.
  Ő a csillag, mely Bálámtól jövendöltetett,
  már kezdetben váltságunkra megígértetett.
 20. Dicsértessél, áldott Jézus, mindenek Ura,
  ki a mi üdvösségünkért jöttél világra!
  Add, hogy juthassunk általad a boldogságra. Amen.

Meghallgatom